Lake Nahuel Huapi in San Carlos de Bariloche


A very windy but beautiful day